เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม126
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต632
การประเมินความเสี่ยง 223
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์2112
รายงานการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2561119
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี119
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 2561172
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี 2561167
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564380
ประกาศเจตจำนงค์การบริหารงาน175
ประกาศเจตนารมย์การป้องกันการทุจริต178

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB