เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ราคากลาง

หัวข้ออ่านวันที่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองไพรงาม หมู่ที่ 4 บ้านเขาสัก ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1719 ก.ค. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยกลางบ้านนายตา หมู่ที่ 11 บ้านทวีศักดิ์พัฒนา ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1315 ก.ค. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนางป่วน หมู่ที่ 1 บ้านตะกุดไร ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1524 มิ.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายประเทือง หมู่ที่ 3 บ้านเขาน้อยรังแตน ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1324 มิ.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ซอยผาสุข หมู่ที่ 8 บ้านร่องกอก ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1224 มิ.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเจ็ดหลัง - บ้านคลองตะเคียน หมู่ที่ 7 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1324 มิ.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซฒถนนลูกรัง ซอยผาสุข หมู่ที่ 8 บ้านร่องกอก ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1218 มิ.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซฒถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ลอดถนน หมู่ที่ 1 บ้านตะกุดไร ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1217 มิ.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซฒถนน คสล. ซอยหลังสวน หมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์1111 มิ.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ๋อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ลอดถนน หมู่ที่ 2 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์404 มิ.ย. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมไหล่ทางที่ถูกน้ำกัดเซาะ (งานคอนกรีตล้วนปนหินใหญ่) หมู่ที่ 9 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์5922 มี.ค. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลงวัสดุคัดเลือก (ลูกรังธรรมดา) สายคุ้มบัวทอง หมู่ที่ 10 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์656 มี.ค. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเขาหวาย – บ้านเจ็ดหลัง หมู่ที่ 7 บ้านโป่งนกแก้ว ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์574 มี.ค. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยเขาบ่อทอง 1 บ้านเขาสัก หมู่ที่ 4 ตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์6728 ก.พ. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการติดดตั้งระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) หมู่ที่ 6 บ้านคลองตะเคียน ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์8020 ก.พ. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายจันทร์-บ้านนายจำเนียร หมู่ที่ 11 บ้านทวีศักดิ์พัฒนา ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์8618 ก.พ. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมปรับระดับคันทางพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ลอดถนน หมู่ที่ 6 บ้านคลองตะเคียน ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์5312 ก.พ. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองกลอน-บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ 5 เชื่อหมู่ที่ 10 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์5225 ม.ค. 62
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (DLTV)8911 ธ.ค. 61
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ลอดถนน หมู่ที่ 11 บ้านทวีศักดิ์พัฒนา ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์577 ธ.ค. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.75MB