ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      ทำเนียบกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      การดำเนินงานของอบต.
      การมอบอำนาจการตัดสินใจ
      รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
      รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
      ลดขั้นตอนการและลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
      ศูนย์ข้อมุลข่าวสาร
      ประมวลผลจริยธรรมข้าราชการ/ผู้บริหาร/
      ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภค
      กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
      กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตะกุดไร
      รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี
      แผนสามปี พ.ศ. 2557-2559
      ประกาศใช้แผนสามปี
      แผนดำเนินงาน
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      คู่มือประชาชน
      คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์
      คู่มือการปฏฺบัติงานตามภารกิจหลัก
      แบบขอข้อมูลข่าวสาร
      แบบรายงานเหตุด่วนสาธารณภัย
      แบบขอรับการช่วยเหลือบริการรถกู้ภัยพยาบาล
      แบบฟอร์มการร้องเรียน/ร้องทุกข์
      บันทึกข้อความขอรับน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค
      แบบขอรับเงินค่าจัดการศพตามประเพณี
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สมาชิกสภาอบต. ] 
      
 

  ชื่อ-สกุล :  นายประหยัด คุมขำ
 ตำแหน่ง : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกุดไร
  ที่อยู่ :  

 

หมายเลขโทรศัพท์
081-0376356
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
  ชื่อ-สกุล :  นายสิงห์ แสนสุข
 ตำแหน่ง : รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร
  ที่อยู่ :  
 
หมายเลขโทรศัพท์
085-7292157
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
- 
  ชื่อ-สกุล :  นายพัฒนา   รักษาคุณ
 ตำแหน่ง : เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกุดไร
  ที่อยู่ :  

 

หมายเลขโทรศัพท์
089-7035231
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-


 
  ชื่อ-สกุล :  นางรัตนะ   มณีธรรม
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกุดไร หมู่ที่ 1
  ที่อยู่ :  

 

 

หมายเลขโทรศัพท์
081-7078728
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-


 
  ชื่อ-สกุล :  นายสุพล คงขำ
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกุดไร หมู่ที่  1
  ที่อยู่ :  

 

หมายเลขโทรศัพท์
083-1644801
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-


 

 

  ชื่อ-สกุล : นางบุญ  ทองเพ็ชร 
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกุดไร หมู่ที่  2
  ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
087-2083831
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-


 
  ชื่อ-สกุล :  นายจำลอง  ทองอิ่ม
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกุดไร หมู่ที่  2
  ที่อยู่ :  

หมายเลขโทรศัพท์
087-2044552
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
- 
  ชื่อ-สกุล :  นางวันเพ็ญ  ชูมาลัยวงค์
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกุดไร หมู่ที่  3
  ที่อยู่ :  

 

หมายเลขโทรศัพท์
084-5950655
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
  ชื่อ-สกุล :  นายจวน  ยิ้มน้อย
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกุดไร หมู่ที่  3
  ที่อยู่ :  

 

หมายเลขโทรศัพท์
087-4821855
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
  ชื่อ-สกุล :  น.ส.วาริน  ล่มสนธิ
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกุดไร หมู่ที่  4
  ที่อยู่ :  

 

หมายเลขโทรศัพท์
083-4126254
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
  ชื่อ-สกุล :  นายชะอ้อน เมฆพัฒน์
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกุดไร หมู่ที่  4
  ที่อยู่ :  

 

 

หมายเลขโทรศัพท์
086-9328491
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

  ชื่อ-สกุล :  นางนฤมล สังข์พรม
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกุดไร หมู่ที่  5
  ที่อยู่ :  

 

หมายเลขโทรศัพท์
086-9294522
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
  ชื่อ-สกุล :  นายหวัน บุญธรรม
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกุดไร หมู่ที่  5
  ที่อยู่ :  

 

หมายเลขโทรศัพท์
086-9339456
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-


 
  ชื่อ-สกุล :  นายสายชล ภูจุ้ย
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกุดไร หมู่ที่  6
  ที่อยู่ :  

  

หมายเลขโทรศัพท์
081-7855589
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
  ชื่อ-สกุล :  นายจำนวน บัวลอย
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกุดไร หมู่ที่ 7
  ที่อยู่ :  

 

หมายเลขโทรศัพท์
086-2020415
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-


 
  ชื่อ-สกุล :  นายสมชาย ทองหยิบ
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกุดไร หมู่ที่  7
  ที่อยู่ :  

 

หมายเลขโทรศัพท์
-
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
  ชื่อ-สกุล :  นายสุนทร ควรคำนวน
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกุดไร หมู่ที่  8
  ที่อยู่ :  

 

หมายเลขโทรศัพท์
085-4007319
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
  ชื่อ-สกุล :  นายบัน    จันลาสี
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกุดไร หมู่ที่  8
  ที่อยู่ :  

 

 

หมายเลขโทรศัพท์
087-1995006,
087-8387314
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
  ชื่อ-สกุล :  นายอำนวย         สินชัย
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกุดไร หมู่ที่  9
  ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
086-9332028
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
  ชื่อ-สกุล :  นายวินัย         ศรีอุดม
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกุดไร หมู่ที่  9
  ที่อยู่ :  

 

 

หมายเลขโทรศัพท์
089-6380086
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
  ชื่อ-สกุล :  นางเกตน์สิริ           กุลพันธ์
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกุดไร หมู่ที่  10
  ที่อยู่ :  

 

 

หมายเลขโทรศัพท์
086-9367554
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-
 
  ชื่อ-สกุล :  นายสุทนต์ พาชัย
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกุดไร หมู่ที่  10
  ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
083-1659380
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-


 
  ชื่อ-สกุล :นายดา บุญสอง
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกุดไร หมู่ที่  11
  ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์
089-9957818
หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 
  ชื่อ-สกุล :  นายสิงห์ แสนสุข
 ตำแหน่ง : สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ตะกุดไร หมู่ที่  11
  ที่อยู่ :  
หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร
มือถือ
-

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 21-กย.-09at 14:41
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
โทร 056 - 881008   Email :
info@takudrai.go.th
Copyright 2014.takudrai.go.th All rights reserved. Powered by
IPN ENGINEER CO.,LTD.