เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565 )อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2563อบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2563อบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตอบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ทดสอบ2อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชนอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิดอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
แบบคำขอขึ้นทะเบียนเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
แผนแม่บทสารสนเทศอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
แผนอัตรากำลัง 3 ปีอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 4 ปี 2562อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 3 ปี 2562อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 2 ปี 2562อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส 1 ปี 2562อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
รายงานสรุปผลงบประมาณ งบแสดงผลการดำเนินงานอบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/35 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.06s. 0.50MB