เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562ทต.ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ทต.ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ครั้งที่๑ทต.ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)ทต.ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562อบต.สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
งบทดลอง และ รายรับ - จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
รายรับจริง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
รายงานการติดตามประเมินผล 2562อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
สรุปผลการดำเนินงาน 2562อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แผน ปปช.อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ 2563อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แผน 5 ปีอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/39 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.19s. 0.50MB