เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560อบต.ซับเปิบ วังโป่ง เพชรบูรณ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ 105 ลว.21 ต.ค.63 เรื่อง การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 368 ลว.21 ต.ค.63 เรื่อง การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 102 ลว.21 ต.ค.63 เรื่อง ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประชุมเปิดโครงการสับสนุนพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ 145 ลว.21 ต.ค.63 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ปีงบ 64 (ทต.ซับสมอทอด)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 101 ลว.21 ต.ค.63 กฎกระทรวงการหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปีสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563ฯ (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตห้าปี (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล อบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563ทต.ท่าพล เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 367 ลว.20 ต.ค.63 เรื่อง การบริการผ่าตัดต้อกระจกผู้ป่วยสิทธิข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ ญาติสายตรง (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 94 ลว.20 ต.ค.63 เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักกสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการของนักบริหารงานท้องถิ่นฯ (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 93 ลว.20 ต.ค.63 เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2563 ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.10/ว 92 ลว.20 ต.ค.63 เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (อปท.)obtบึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 1354 เรื่อง การจัดทำและตรวจสอบข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของอปท.สำหรับการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปี 62 ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินobtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ที่ พช 0023.12/ว 434 เรื่อง ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563obtท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์

ลำดับที่ 1-20 | 1/73 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.13s. 0.50MB