เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่นเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่" เพื่อความปรองดองสมานฉันท์อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
เผยแพร่ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยทำการก่อสร้างเป็นถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโป่งบุญเจริญ – บ้านไทยถาวร หมู่ที่ 3 บ้านโป่งบุญเจริญ กรณีจ่ายขาดเงินสะสม อบต.วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างอบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ปี พ.ศ. 2562อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
รณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลายอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ควบคุมภายในอบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
บริหารความเสี่ยงอบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
ตรวจสอบภายในอบต.ลานบ่า หล่มสัก เพชรบูรณ์
วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายนพ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อยได้ดำเนินการออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกตาม พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลซับน้อย หมู่ที่ 14 บ้านซับสามัคคีอบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
กิจกรรมลอยกระทง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
กิจกรรมเดินรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย 13พ.ย.2562อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562อบต.บึงสามพัน บึงสามพัน เพชรบูรณ์
การลงทะเบียนผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 (ฮ.ค. 1441)อบต.คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
งานประเพณีแข่งเรือภูเขา 9 ฝีพาย ปี 2562ทต.แคมป์สน เขาค้อ เพชรบูรณ์
ผู้ชนะการเสนอราคาและสาระสำคัญของสัญญาอบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงอบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประมวลภาพโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 อบต.น้ำร้อน เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
เคารพธงชาติอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/52 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.10s. 0.50MB