เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่3 บ้านด่านไทร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่5 บ้านลำผักกาด ปริมาณลูกรังไม้น้อยกว่า 480 ลบ.ม.อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 บ้านสันติธรรม ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์อบต.ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แผนปฏิบัติการส่งเสริมความผาสุก ความผูกพัน ความพึงพอใจ และแรงจูงใจฯ พ.ศ. 2562อบต.ซับน้อย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (เพาะเห็ด) 2563อบต.ศิลา หล่มเก่า เพชรบูรณ์
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าง 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
การปฏิบัติตามมาตการป้องกันโรคที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด กรณีการจัดแข่งขันกีฬาประเพณีเรือยาว หรือกิจกรรมทางวัฒธรรม ประเพณีท้องถิ่น เทศกาลสำคัญที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก/แออัดอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
ประกาศของนายกรัฐมนตรี โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 29 กันยายน 2563อบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
การส่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 27 พ.ศ.2563 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงืิิ่อนไขในการจำหน่ายหน้ากากอนามัยอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
แจ้งแรงดันกระแสไฟฟ้าตกอบต.นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล นำรถกระเช้าบริการตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนอบต.กองทูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน ต.ค. 2563 อบต.ปากดุก หล่มสัก เพชรบูรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่ที่จะทำการสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไปอบต.พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ์
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอบต.ห้วยโป่ง หนองไผ่ เพชรบูรณ์
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง โดย นายกิตติศักดิ์ สายแก้วดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงมอบรถเข็นวีลแชร์ของมูลนิธิปอเต็กตึ้งและคณะกรรมการสมาคมพาณิชย์พงไล้จับซาเซียวเกาะเพชรบูรณ์ ให้แก่ผู้พิการอบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ประกาศ อบต.เพชรละคร เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.เพชรละคร หนองไผ่ เพชรบูรณ์
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 อบต.ท่าโรง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์
ลำดับที่ 1-20 | 1/72 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.17s. 0.75MB