เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย1128 ก.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ กิจกรรมที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน1216 ก.ย. 63
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 3531 ส.ค. 63
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25623629 มิ.ย. 63
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25624729 มิ.ย. 63
โครงการอบรมปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ5426 มิ.ย. 63
ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร ประจำปี 2563 รายละเอียดข้อมูลจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์6815 มิ.ย. 63
ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร ประจำปี 2563 รายละเอียดข้อมูลจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์4415 มิ.ย. 63
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.25633212 มิ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร สำหรับบุคลากรในสังกัด (แบบ IIT) และ ประชาชนทั่วไป (แบบ EIT) โดยสแกนคิวอาร์โค้ด ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 25459 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และรับแบบรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25624229 พ.ค. 63
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25627220 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.25636820 พ.ค. 63
การเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2563 ของ ศพด.อบต.ตะกุดไร16717 เม.ย. 63
ประกาศแจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร ด้วยเหตุพิเศษชั่วคราว412 เม.ย. 63
โปสเตอร์สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับภาษาอังกฤษ6691 เม.ย. 63
ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 25637530 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ศพด.อบต.ตะกุดไร4016 มี.ค. 63
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 6611 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน19919 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB