เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด712 ม.ค. 64
ประกาศปิดการเรียนการสอนฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของ ศพด.อบต.ตะกุดไร 84 ม.ค. 64
ประกาศปิดการเรียนการสอนฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของ ศพด.อบต.ตะกุดไร 54 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 25642218 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563268 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563268 ธ.ค. 63
ขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์3026 พ.ย. 63
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 256413325 พ.ย. 63
หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้วยโอกาส ของ อบจ.เพชรบูรณ์ ประจำปี งปม. 25642413 พ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642722 ต.ค. 63
โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย3228 ก.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ กิจกรรมที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน3916 ก.ย. 63
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 7031 ส.ค. 63
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25626429 มิ.ย. 63
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25627529 มิ.ย. 63
โครงการอบรมปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ15026 มิ.ย. 63
ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร ประจำปี 2563 รายละเอียดข้อมูลจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์11115 มิ.ย. 63
ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร ประจำปี 2563 รายละเอียดข้อมูลจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์7015 มิ.ย. 63
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.25635512 มิ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร สำหรับบุคลากรในสังกัด (แบบ IIT) และ ประชาชนทั่วไป (แบบ EIT) โดยสแกนคิวอาร์โค้ด ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 25719 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB