เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลภายในและภายนอก ร่วมทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 25642820 เม.ย. 64
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 25643215 มี.ค. 64
ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตรวจเยี่ยมองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร5610 ก.พ. 64
ประชุมชี้แจ้งเกี่ยวกับการอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ในเขตพื้นที่ตำบลตะกุดไร485 ก.พ. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2564331 ก.พ. 64
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564411 ก.พ. 64
ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564441 ก.พ. 64
กิจจกรรม Big cleaning Day4522 ม.ค. 64
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด5012 ม.ค. 64
ประกาศปิดการเรียนการสอนฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของ ศพด.อบต.ตะกุดไร 474 ม.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563688 ธ.ค. 63
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติ ประจำปี 2563385 ธ.ค. 63
ขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์7626 พ.ย. 63
หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้วยโอกาส ของ อบจ.เพชรบูรณ์ ประจำปี งปม. 25646713 พ.ย. 63
วันปิยมหาราช ประจำปี 25633923 ต.ค. 63
กิจกรรมจิตอาสา ชาวตำบลตะกุดไร3512 ต.ค. 63
โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย7128 ก.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ กิจกรรมที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน8216 ก.ย. 63
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256210429 มิ.ย. 63
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256213329 มิ.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/3 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB