เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 311 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน10619 ส.ค. 62
โครงการชาวตะกุดไรปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน 688 ส.ค. 62
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว9028 ก.ค. 62
งานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 25625815 ก.ค. 62
งานสืบสานประเพณี กวนข้าวทิพย์ (มธุปาสายานิ) ขึ้น 14 ค้ำ เดือน 6 8017 พ.ค. 62
-ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)811 พ.ค. 62
งานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 25627413 เม.ย. 62
ขอความร่วมมือเข้าตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 16726 พ.ย. 61
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “บทบาท หน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร” ประจำปีงบประมาณ 256117720 ก.ย. 61
โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน (การทำแยมสับปะรดและสับปะรดกวน)20816 ก.ค. 61
บริการประชาชน > ข่าวกองทุนประกันสุขภาพ สปสช.16226 ต.ค. 53
บริการประชาชน > ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน20126 ต.ค. 53
บริการข้อมูลข่าวสาร > ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ16026 ต.ค. 53
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB