เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย1028 ก.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ กิจกรรมที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน1116 ก.ย. 63
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25623529 มิ.ย. 63
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25624629 มิ.ย. 63
โครงการอบรมปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ5326 มิ.ย. 63
ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร ประจำปี 2563 รายละเอียดข้อมูลจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์4415 มิ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร สำหรับบุคลากรในสังกัด (แบบ IIT) และ ประชาชนทั่วไป (แบบ EIT) โดยสแกนคิวอาร์โค้ด ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 25459 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และรับแบบรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25624229 พ.ค. 63
ประกาศแจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร ด้วยเหตุพิเศษชั่วคราว412 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ศพด.อบต.ตะกุดไร4016 มี.ค. 63
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 6611 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน19919 ส.ค. 62
โครงการชาวตะกุดไรปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน 1938 ส.ค. 62
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว31828 ก.ค. 62
งานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 256215015 ก.ค. 62
งานสืบสานประเพณี กวนข้าวทิพย์ (มธุปาสายานิ) ขึ้น 14 ค้ำ เดือน 6 18017 พ.ค. 62
-ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)1251 พ.ค. 62
งานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 256215913 เม.ย. 62
แผ่นพับ เพิ่มความรักในครอบครัว ลดความรุนแรงในสังคม424 มี.ค. 62
สิทธิและหน้าที่ของสตรี304 ก.พ. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB