เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621729 มิ.ย. 63
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621729 มิ.ย. 63
โครงการอบรมปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ3026 มิ.ย. 63
ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร ประจำปี 2563 รายละเอียดข้อมูลจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์2715 มิ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร สำหรับบุคลากรในสังกัด (แบบ IIT) และ ประชาชนทั่วไป (แบบ EIT) โดยสแกนคิวอาร์โค้ด ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 25349 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และรับแบบรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25622729 พ.ค. 63
ประกาศแจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร ด้วยเหตุพิเศษชั่วคราว302 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ศพด.อบต.ตะกุดไร3016 มี.ค. 63
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 5711 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน17119 ส.ค. 62
โครงการชาวตะกุดไรปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน 1728 ส.ค. 62
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว27528 ก.ค. 62
งานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 256213615 ก.ค. 62
งานสืบสานประเพณี กวนข้าวทิพย์ (มธุปาสายานิ) ขึ้น 14 ค้ำ เดือน 6 15817 พ.ค. 62
-ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)1141 พ.ค. 62
งานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 256214913 เม.ย. 62
แผ่นพับ เพิ่มความรักในครอบครัว ลดความรุนแรงในสังคม264 มี.ค. 62
สิทธิและหน้าที่ของสตรี224 ก.พ. 62
ขอความร่วมมือเข้าตอบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 22626 พ.ย. 61
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น “บทบาท หน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร” ประจำปีงบประมาณ 256123820 ก.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB