เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด712 ม.ค. 64
ประกาศปิดการเรียนการสอนฉุกเฉินภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของ ศพด.อบต.ตะกุดไร 54 ม.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563268 ธ.ค. 63
ขอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์3026 พ.ย. 63
หลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้วยโอกาส ของ อบจ.เพชรบูรณ์ ประจำปี งปม. 25642413 พ.ย. 63
โครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย3228 ก.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือ กิจกรรมที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน3916 ก.ย. 63
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25626429 มิ.ย. 63
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25627529 มิ.ย. 63
โครงการอบรมปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ15026 มิ.ย. 63
ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร ประจำปี 2563 รายละเอียดข้อมูลจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์7015 มิ.ย. 63
องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร สำหรับบุคลากรในสังกัด (แบบ IIT) และ ประชาชนทั่วไป (แบบ EIT) โดยสแกนคิวอาร์โค้ด ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 25719 มิ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ ชี้แจง และรับแบบรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 25626929 พ.ค. 63
ประกาศแจ้งปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร ด้วยเหตุพิเศษชั่วคราว672 เม.ย. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ศพด.อบต.ตะกุดไร6416 มี.ค. 63
งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 10911 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมอบรม โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน24319 ส.ค. 62
โครงการชาวตะกุดไรปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน 2268 ส.ค. 62
28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว40028 ก.ค. 62
งานประเพณีแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 256217315 ก.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB