เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีอากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 25642718 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563288 ธ.ค. 63
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 256413425 พ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642722 ต.ค. 63
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปี พ.ศ. 2563 7331 ส.ค. 63
ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร ประจำปี 2563 รายละเอียดข้อมูลจะปิดประกาศ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์11215 มิ.ย. 63
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.25635612 มิ.ย. 63
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256210920 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.25639520 พ.ค. 63
โปสเตอร์สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับภาษาอังกฤษ8091 เม.ย. 63
ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 25639930 มี.ค. 63
แบบ ภ.บ.521526 ก.พ. 61
ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี26626 ก.พ. 61
ขั้นตอนการชำระภาษี22526 ก.พ. 61
ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB