เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


" พัฒนาตะกุไรให้น่าอยู่ อากาศสดใสไร้มลพิษ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มั่งคั้งและมั่นคง
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง คือแรงบันดาลใจ "ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

พันธกิจ

1. จัดให้น้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
2. พัฒนาเส้นทางคมนาคมการขนส่งให้สะดวกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ มั่นคง
3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตลดอบายมุขพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีการกินดีอยู่ดี
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่การบริหารจัดการที่ดีให้มีความร่วมมือจาก ทุกภาคส่วนและประชาชน
5. ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจทุกเพศวัยอย่างทั่วถึง
6. กำจัดขยะสิ่งปฏิกูลมลพิษอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
0.01s. 0.50MB