เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายประหยัด คุมขำ

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร

 • นายสิงห์ แสนสุข

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร

 • นายพัฒนา รักษาคุณ

  เลขานุการสภาอบต.ตะกุดไรสมาชิกสภา

 • นางสาวรัตนะ มณีธรรม

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายสุพล คงขำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายจำลอง ทองอิ่ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางบุญ ทองเพ็ชร

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายจวน ยิ้มน้อย

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นางวันเพ็ญ ชูมาลัยวงค์

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายชะอ้อน เมฆพัฒน์

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางสาววาริน ล่มสนธิ

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นางนฤมล สังข์พรม

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายสายชล ภูจุ้ย

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายจำนวน บัวลอย

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายสมชาย ทองหยิบ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายสุนทร ควรคำนวณ

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายบัน จันลาสี

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายอำนวย สินชัย

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายวินัย ศรีอุดม

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายสุทนต์ พาชัย

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นางเกตน์สิริ กุลพันธ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายดา บุญสอง

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

0.01s. 0.50MB