เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายกฤตภาส นิลมูล

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร

 • นายบุญสม ศรีกอง

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร

 • นายทรัพย์สิน แก้วอาสา

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร

 • นายพล แช่มจู

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร0.02s. 0.50MB