เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายพัฒนา รักษาคุณ

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร

 • นางสาวจณิสตา ศรีสุขคำ

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไรสำนักปลัด

 • นางสาวจณิสตา ศรีสุขคำ

  รองปลัด อบต.ตะกุดไร รักษาราชการแทน

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวสุภางค์ นวลแตง

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นายวรานนท์ มานะสันติ

  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 • นางสาวศุภามาศ มั่นใจ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายเทพมงคล ติ่งช้าง

  พนักงานขับรถขยะ

 • นางสาวรุจาภา ทองอิ่ม

  นักการภารโรง

 • นางสาวกชพรรณ ทรงนครา

  คนงานทั่วไป

 • นายสิรวุฒิ ทองรัตนะ

  คนงานทั่วไป

 • นางอัจฉรา พรหมคำ

  คนงานทั่วไป

 • นายวิรัตน์ ศรีพงษ์มิ่ง

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวอรทัย จะตุเทน

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวอรนุช พลับพลา

  คนงานทั่วไป

 • นางนงนุช จิตธรรม

  คนงานทั่วไป

 • นายรุ่งโรจน์ นวลมี

  คนงานทั่วไป

 • นางสาวกัญญารัตน์ ควรคำนวน

  คนงานทั่วไป

กองคลัง

 • นางสมคิด เอี่ยมกาย

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางสาวพัชรินทร์ เหลาแตว

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • นายนภัค ศรีไชย

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • นายวิฑูรย์ มณีขวัญ

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

 • นางชาลิสา ทองอิ่ม

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 • นางสาวปิยะธิดา มะโนทัย

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 • นางสาววิภารัตน์ สุมานะ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 • นางสาวดวงหทัย หมื่นยงค์

  คนงานทั่วไป

กองช่าง

 • นายวิทยา วงษ์มีมา

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายวัทนพร รัตนกุล

  คนงานทั่วไป

 • นายพิเชษฐ จันทร์ศิริ

  คนงานทั่วไป

กองการศึกษาฯ

 • นางสมคิด เอี่ยมกาย

  ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • นายกฤษฎา แสงประสิทธิ์

  ครูผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวจตุพร มณีธรรม

  ครูผู้ดูแลเด็ก

กองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวจณิสตา ศรีสุขคำ

  รองปลัด อบต.ตะกุดไร รักษาราชการแทน

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวน้ำผึ้ง กันยาประสิทธิ์

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นางสาวนิภาพร หุ่นดำ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 • นายสรรพสิทธิ์ ศุภบุญมี

  คนงานทั่วไป

0.02s. 0.75MB