เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี2562156
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ปี 2562143
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล355
38.เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร149
28.รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล149
28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล143
28.รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล145
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล150
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร159
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร146
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร150
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร149
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร143
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล6145

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB