เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปี2562122
เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ปี 2562116
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล333
38.เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร129
28.รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล125
28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล122
28.รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล123
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล126
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร131
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร120
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร123
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร124
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร122
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล6130

ลำดับที่ 1-14 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB