เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม132
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต637
การประเมินความเสี่ยง 226
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์2117
รายงานการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2561121
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี122
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 2561175
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี 2561171
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564384
ประกาศเจตจำนงค์การบริหารงาน179
ประกาศเจตนารมย์การป้องกันการทุจริต181

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB