เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 25621357
มาตรการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563453
รายงานผลการดำเนินการแผนป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน156
รายงานผลการดำเนินการแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน155
ประกาศช่องทางรับฟังความคิดเห็น137
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตการประพฤติมิชอบ 140
รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report:SAR 2562128
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม1121
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต6133
การประเมินความเสี่ยง 2101
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์2233
รายงานการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2561198
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี177
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 25611139
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี 25611388
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-25643163
ประกาศเจตจำนงค์การบริหารงาน1144
ประกาศเจตนารมย์การป้องกันการทุจริต1145

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB