เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม153
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต652
การประเมินความเสี่ยง 246
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์2145
รายงานการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2561132
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี134
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 2561188
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี 2561184
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564396
ประกาศเจตจำนงค์การบริหารงาน190
ประกาศเจตนารมย์การป้องกันการทุจริต192

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB