เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม150
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต649
การประเมินความเสี่ยง 244
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์2133
รายงานการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2561130
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี132
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 2561185
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี 2561182
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564394
ประกาศเจตจำนงค์การบริหารงาน187
ประกาศเจตนารมย์การป้องกันการทุจริต189

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB