เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี215
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน145
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน322
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร555
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร426
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร4185
แผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 25621636
มาตรการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563493
รายงานผลการดำเนินการแผนป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน193
รายงานผลการดำเนินการแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน194
ประกาศช่องทางรับฟังความคิดเห็น170
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตการประพฤติมิชอบ 175
รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report:SAR 2562163
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม1149
การประเมินความเสี่ยง 2131
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์2280
รายงานการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 25611129
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี1107
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 25611170
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี 25611467

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB