เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2562115
มาตรการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563433
รายงานผลการดำเนินการแผนป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน129
รายงานผลการดำเนินการแผนป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน128
ประกาศช่องทางรับฟังความคิดเห็น120
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตการประพฤติมิชอบ 124
รายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report:SAR 2562110
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม1106
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต6115
การประเมินความเสี่ยง 286
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์2204
รายงานการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2561173
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี164
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 25611120
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี 25611211
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-25643138
ประกาศเจตจำนงค์การบริหารงาน1124
ประกาศเจตนารมย์การป้องกันการทุจริต1127

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB