เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม138
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต643
การประเมินความเสี่ยง 233
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์2123
รายงานการร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี 2561126
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี129
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ปี 2561182
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ปี 2561178
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี พ.ศ. 2561-2564391
ประกาศเจตจำนงค์การบริหารงาน182
ประกาศเจตนารมย์การป้องกันการทุจริต186

ลำดับที่ 1-11 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB