เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน125
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 - เดือนมีนาคม 2564)123
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563127
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 (หน้าที่ 29-42)1474
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 (หน้าที่ 15-28)1467
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 (หน้าที่ 1-14)1473
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 - เดือนธันวาคม 2563)134
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี131
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2563186
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562183
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563180
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563180
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 388
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 (แผ่นที่ 13 - แผ่นที่ 24)12213
ประกาศสำเนาางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 (แผ่นที่ 1 - แผ่นที่ 12)12241
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 25621128
บันทึกแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 25621121
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน ธันวาคม 25611129
บันทึกแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน ธันวาคม 25611125
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25611187

ลำดับที่ 1-20 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB