เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2563122
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562120
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563120
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563121
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 325
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 (แผ่นที่ 13 - แผ่นที่ 24)12148
ประกาศสำเนาางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 (แผ่นที่ 1 - แผ่นที่ 12)12167
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562174
บันทึกแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562171
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน ธันวาคม 2561179
บันทึกแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน ธันวาคม 2561174
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25611134

ลำดับที่ 1-12 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB