เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานการเงิน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 (หน้าที่ 29-42)1433
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 (หน้าที่ 15-28)1429
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 (หน้าที่ 1-14)1432
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2563142
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562 ถึงเดือน ธันวาคม 2562144
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563142
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563138
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 347
ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 (แผ่นที่ 13 - แผ่นที่ 24)12175
ประกาศสำเนาางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 (แผ่นที่ 1 - แผ่นที่ 12)12189
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562195
บันทึกแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562191
ประกาศแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน ธันวาคม 2561198
บันทึกแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน ธันวาคม 2561193
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 25611154

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB