เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แบบสอบถาม 6316
รายงานผลความพึงพอใจ 6313
ประกาศความพึงพอใจ 6312
สรุปข้อมูลการให้บริการประจำปี งปม.63 13
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง15
รายงานผลความพึงพอใจ 62196
ประกาศความพึงพอใจ 621106
คู่มือรับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์168
รายงานผลความพึงพอใจ 611145
ประกาศความพึงพอใจ 611146
รายงานผลความพึงพอใจ1241
ประกาศความพึงพอใจ1247
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1235
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1228
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ1208
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน1233
การรับชำระภาษีป้าย1230
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1193
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1187
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)1197

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB