เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอชนแดน ระยะห่างจากอำเภอชนแดนถึงตำบลดงขุยประมาณ 12 กิโลเมตร และแยกจากตำบลดงขุย ถนนดงขุย - วังชะนาง มาถึง อบต.ตะกุดไร ประมาณ 8.5 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 20.5 กิโลเมตร


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดกับ ต.วังศาล อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
ทิศใต้ติดกับ ต.ดงขุย อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันออกติดกับ ต.ท่าข้าม อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
ทิศตะวันตกติดกับ ต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

เนื้อที่

เนื้อที่ทั้งหมด 87 ตารางกิโลเมตร หรือ 57,429 ไร่ อยู่ในเขตเทศบาล 130 ไร่


ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา มีคลองบุสบงไหลผ่านด้านทิศใต้ของตำบล และมีที่ราบเป็นบางส่วน


ประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

จำนวนอายุต่ำกว่า 18 ปีอายุ 18-60 ปีอายุ 60 ปีขึ้นไปรวม
หมู่ที่/ชื่อหมู่บ้านครัวเรือนชายหญิงชายหญิงชายหญิงชายหญิง
หมู่ที 1 บ้านตะกุดไร348 40321221303441196203
หมู่ที่ 2 บ้านเนินสว่าง19156511681713953263275
หมู่ที่ 3 บ้านเขาน้อยรังแตน12140281181102434182175
หมู่ที่ 4 บ้านเขาสัก 17373681601482634259250
หมู่ที่ 5 บ้านหนองกลอย14148511171262326188203
หมู่ที 6 บ้านคลองตะเคียน 1343728122962223181147
หมู่ที่ 7 บ้านโป่งนกแก้ว 22567702132153944319329
หมู่ที่ 8 บ้านร่องกอก12851381251232326199187
หมู่ที่ 9 บ้านสันติสุข 22464571951995366312322
หมู่ที่ 10 บ้านสันติพัฒนา 884341941262125158192
หมู่ที่ 11 บ้านทวีศักดิ์พัฒนา 12550521491562728226236
รวม1,898 5695161,5831,6003314002,4832,519

สถิติประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 4,999 คน แยกเป็นชาย 2,483 คน หญิง 2,516 คน จำนวนครัวเรือน 1,898 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 จากกรมการปกครอง)


อาชีพ

ประชากรมีอาชีพทำไร่ ทำนา เกษตรกรรม ไร่นาสวนผสมค้าขายและรับจ้าง ส่วนใหญ่ประชากรมีอาชีพ รับจ้าง รองลงมา คือ เกษตรกรรม รายได้เฉลี่ย 53,000บาท/คน/ปี (ข้อมูล ณ. เดือนพฤษภาคม ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ.)

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ธนาคาร - แห่ง
โรงแรม - แห่ง
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 3 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง
โรงสี - แห่ง
ร้านค้า 45 แห่ง0.02s. 0.50MB