เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

มีถนนลาดยางติดต่อกับที่ว่าการอำเภอ 1 สาย ระยะทาง 12 กิโลเมตร รายละเอียดถนนดินหรือถนนลูกรังในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลตะกุดไร

รายการ จำนวนสาย ถนนดินหรือลูกรัง
ทั้งหมด
ปรับปรุงถนนลาดยาง
หรือ คสล.
คงเหลือถนนดินหรือถนน
ลูกรังที่ยังไม่ได้ปรับปรุง
รวม 2051,940 เมตร6,720 เมตร45,220 เมตร


การโทรคมนาคม/การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ - แห่ง ระบุ...................-....................
หอกระจายข่าว 11 แห่ง
วิทยุชุมชน 1 แห่ง
ศาลาประชาคม/ศาลา sml 8 แห่ง


มวลชนจัดตั้ง
ลูกเสือชาวบ้าน 3 รุ่น 450 คน
ไทยอาสาป้องกันชาติ- คน
กองหนุนเพื่อความมั่นคง- คน
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หมู่ที่ 1-11130 คน0.02s. 0.50MB