เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคม

การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
มัธยมศึกษาศึกษา 2 แห่ง
จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโป่งนกแก้ว 1 แห่ง


โรงเรียน/รัฐ ระดับ
โรงเรียนบ้านเนินสว่าง ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งนกแก้ว ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาน้อย ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านเขาสัก ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองกลอย ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
โรงเรียน/เอกชน
โรงเรียนกิตติพิทยา ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตะกุดไร ก่อนปฐมวัย


สถาบันและองค์กรทางศาสนา
ประเภท จำนวนชื่อสถานที่ตั้ง
1. วัด8 แห่ง 1. วัดตะกุดไร
2.วัดเนินสว่าง
3. วัดเขาน้อยรังแตน
4. วัดหนองกลอย
5. วัดคลองตะเคียน
6. วัดเขาสัก
7. วัดพระธาตุ
8. วัดโป่งนกแก้ว
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ 4
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 7
2. โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง คริสต์จักรหมู่ที่ 11


การสาธารณสุข

ในเขตตำบลตาโกน มีสถานบริการด้านสาธารณสุข ดังนี้

โรงพยาบาลของรัฐขนาด- แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุดไร
และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งนกแก้ว
สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง
ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง- แห่ง


ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
สถานีตำรวจ 1 แห่ง
ป้อม อปพร. 1 แห่ง
ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านเนินสว่าง0.02s. 0.50MB