เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค
การไฟฟ้า
จำนวน 11 หมู่บ้าน ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ ประมาณ 98 %


แหล่งน้ำธรรมชาติ
ฝาย 11 แห่ง
บึง หนองและ อื่น ๆ - แห่ง


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและใช้การได้
ฝาย 7 แห่ง
สระ 13 แห่ง
บ่อน้ำตื้น 104 แห่ง
บ่อบาดาล 31 แห่ง
ประปาหมู่บ้าน 21 แห่ง
บ่อน้ำสาธารณะ 17 แห่ง
ฝ.30,33 1 แห่ง
แหล่งน้ำสาธารณะ 23 แห่ง0.02s. 0.50MB